Informacje prawne

WARUNKI WSTĘPNE

Zamówienia można składać korzystając z formularza na stronie www.goodgift.pl, e-mailem lub telefonicznie. Mimo tego osoba z firmy GOOD GIFT skontaktuje się z Państwem, by potwierdzić oraz domówić ewentualne szczegóły zamówienia. Składając po raz pierwszy zamówienie możemy poprosić o dostarczenie następujących dokumentów: wpis do ewidencji działalności gospodarczej; wpis do KRS; numerów NIP i REGON.

Po uprzednim poinformowaniu klienta, zastrzegamy sobie możliwość odstąpienia od zlecenia przy zaistnieniu ryzyka w realizacji płatności.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Przy pierwszych trzech transakcjach pobierana jest zaliczka w wysokości 100% kwoty zamówienia lub 50% (indywidualne ustalenia). Pozostała część płatności w dniu odbioru towaru płatna jest gotówką, za pobraniem lub potwierdzonym przelewem bankowym. Przy kolejnych zamówieniach sposób płatności ustalamy indywidualnie. W przypadku stałej współpracy oferujemy faktury z odroczonym terminem płatności. Duże nakłady realizowane na indywidualne zamówienie wymagają odrębnego ustalenia warunków płatności. Zamawiany towar w całości należy do firmy Good Gift do momentu uregulowania w 100% wartości wynikającej z faktury. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie sprawę kierujemy bezzwłocznie do firmy windykacyjnej oraz składamy raport o dłużniku do KRD.

CENY

Ceny nie obejmują podatku VAT. Kalkulacja ważna jest przez 14 dni i po tym terminie należy potwierdzić jej aktualność. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen w razie znacznych zmian kursu walutowego, zmian stawek celnych lub zmian cen zakupu. Ceny podane na naszej stronie internetowej są cenami jedynie orientacyjnymi, gdyż zbyt dużo czynników wpływa na ich zmienność. Ostateczną wycenę danego produktu otrzymują Państwo zawsze w indywidualnej ofercie cenowej przygotowanej przez naszych handlowców. Przy większych zakupach istnieje możliwość negocjacji cen.

WARUNKI DOSTAWY

Termin dostawy jest jedynie terminem przybliżonym, a nie terminem ostatecznym. Towar dostarczamy osobiście na nasz koszt w obrębie 50 km od siedziby firmy GOOD GIFT lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie całego kraju na koszt odbiorcy. Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia +/- 5% w stosunku do zamówionej ilości towarów. Towar jako próbki, wzory wraz z kosztami transportu pokrywa odbiorca. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia w momencie nie wywiązania się ze zobowiązań finansowych dotyczących poprzednich dostaw. Przy odbiorze towarów dostarczanych przez spedycję prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki, a w przypadku niezgodności zgłoszenie reklamacji spedytorowi przy jego udziale. Podpisanie faktury przez płatnika świadczy o akceptacji ogólnych warunków współpracy firmy GOOD GIFT oraz zgodności zamówienego towaru pod względem ilości jak i jakości. W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Agencję Good Gift. Powiadomienie takie nie może być wysłane później niż w 7 dniu od dnia odbioru zamówionego towaru.

REKLAMACJE

Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia czy dostarczone artykuły zgodne są z zamówieniem. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie przedstawić komisyjny protokół reklamacyjny, najpóźniej w terminie 7 dni od daty dostawy. W wypadku gdy dostarczone artykuły nie są zgodne z zamówieniem zobowiązani jesteśmy jedynie do uzupełnienia braków, naprawy lub wymiany wadliwych artykułów. Nie będziemy akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z zaistnienia zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania świadczenia, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy. Reklamacji nie podlega również znakowanie produktu oryginalnym logotypem producenta / marki. Towar posiadający nadruki lub inne znakowania wykonane na zamówienie Klienta nie podlega zwrotowi. GOOD GIFT zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji dotyczącej zadrukowanego towaru, jeżeli usługa nadruku, tłoczenia etc. nie była wykonana przez GOOD GIFT. W razie zajścia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby GOOD GIFT.

ODMOWA PRZYJĄCIA TOWARU

W przypadku odmowy Zamawiającego odebrania zamówionego towaru w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, GOOD GIFT uprawniony jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania Zamawiającemu dodatkowego terminu do odbioru zamówionego towaru. Jednocześnie GOOD GIFT uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 70% wartości brutto zamówionego przez Zamawiającego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie. Zapłata odszkodowania, o którym mowa powyżej, nie pozbawia Agencji Reklamowaj GOOD GIFT prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. W przypadku gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Agencję Good Gift w związku z rozpoczęciem realizacji danego zamówienia.

Rezygnację Klienta z zamówionego towaru GOOD GIFT zaakceptuje, jeżeli pisemna rezygnacja została doręczona najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem dostawy zamówionego towaru wskazanym przez GOOD GIFT. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zamówiony towar został wyprodukowany lub zostały zakupione materiały do jego produkcji i wówczas rezygnacja nie odnosi skutku prawnego.

ZAMÓWIENIA I WIZUALIZACJE

Zamówienie powinno zawierać:

  1. dokładną nazwę i numer katalogowy towaru podaną w akceptacji zamówienia,

  2. podane ilości artykułów,

  3. precyzyjnie określone kolory towarów,

  4. kolor nadruku (prosimy posługiwać się wzornikiem kolorów PANTONE),

  5. dokładną treść nadruku i cechy (logo),

  6. określenie wielkości i miejsca nadruku,

  7. przesłany skład komputerowy powinien być przygotowany wektorowo z czcionkami zamienionymi na krzywe w plikach: cdr, eps, ai. W przypadku, gdy przesłana grafika wymaga dodatkowego opracowania komputerowego, doliczamy 80 zł netto / 1 godz. W razie gdy na danym artykule druk nie jest możliwy, proponujemy inne rozwiązania personalizacji artykułów, np. grawerowane tabliczki metalowej, naklejki, opakowania z nadrukiem.

  8. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali PANTONE.

  9. W zależności od podłoża i techniki znakowania Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE, a faktycznym kolorem na artykule stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 3%.

  10. Wizualizacje/projekty graficzne przygotowywane na etapie oferty cenowej należą wyłącznie do firmy Good Gift i do momentu złożenia oficjalnego zamówienia nie zezwala się na ich wykorzystywanie i dalsze rozpowszechnianie, co wynika z ogólnych warunków dotyczących praw autorskich.

WYPOŻYCZENIE WZORÓW I KATALOGÓW

Istnieje możliwość wypożyczenia wzorów lub przesłania katalogów. Zarówno wypożyczenie wzorów jaki i wysyłka katalogów jest odpłatna. Przez wzgląd na to, że zaopatrujemy się z wielu magazynów na terenie kraju jak i europy koszty wypożyczenia wzorów zawsze są ustalane indywidualnie - nie mniej jednak niż 50 zł/netto. Termin wypożyczenia wzorów wynosi maksymalnie 7 dni i po tym terminie należy zwrócić wypożyczone wzory na własny koszt pod wskazany adres. Przed wypożyczeniem wzorów zostanie wystawiona faktura za koszt transportu jak i wzory, którą należy zapłacić z góry. Po odesłaniu wzorów w wyznaczonym terminie zostanie sporządzona korekta na same wzory.

Koszt przesłania katalogów (5 szt.) wynosi 50 zł/netto już z kosztami transportu i są one bezzwrotne. Wystarczy zgłosić się do nas i podać nam adres, pod który ma być wysłana paczka z katalogami.

KLAUZULA POUFNOŚCI INFORMACJI

Agencja Reklamowa GOOD GIFT zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nie przekazywania, nie ujawniania i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, a także wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowiedzą się w trakcie wzajemnej współpracy lub przy okazji współpracy w związku z przygotowaniem oferty, niezależnie od formy przekazania/pozyskania tych informacji ich źródła. Przepis ten dotyczy w szczególności nie przekazywania, nie ujawniania i niewykorzystywania informacji w wypełnionej ankiecie, stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

Zobowiązujemy się wykorzystywać informacje, o których mowa jedynie w celach określonych ustaleniami przez Strony w związku z przygotowaniem oferty, zamówienia i newsletterów.

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania zdjęć i projektów graficznych z wykonanych realizacji jeśli inne umowy współpracy tego nie wykluczają.

 

POSTANOWIENA KOŃCOWE

Wszystkie spory wynikłe z tytułu współpracy z firmą Good Gift będą roztrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy Good Gift.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

KONTAKT Z NAMI

GOOD GIFT

ul. Topolowa 55
05-300 Mińsk Mazowiecki
pracujemy pon. - pt. 8.00-16.00

Email: goodgift@goodgift.pl
Biuro: (25) 758-06-16

Marcin Wróbel

Menadżer zespołu - Account Director

Email: goodgift@goodgift.pl
Tel: 606-110-549

Malwina Michalska

Dział handlowy, obsługa klienta - Account Executive

Email: malwina@goodgift.pl
Tel: 660-499-094